ლაზურიტი


ხელს უწყობს თვითცნობიერებას, საშუალებას აძლევს თვითგამოხატვას და გამოავლენს შინაგან ჭეშმარიტებას, უზრუნველყოფს პიროვნების გულწრფელობის, თანაგრძნობისა და ზნეობის თვისებებს. ასტიმულირებს ობიექტურობას, სიცხადეს და ხელს უწყობს შემოქმედებითობას. ლაზურიტი ეხმარება დაპირისპირებასა და საკუთარი თავის ჭეშმარიტებას ლაპარაკს და ნდობას იწვევს.

18 views0 comments
  • Pinterest
  • Instagram
  • Facebook

©2020 by Prime Handicraft. Proudly created with Wix.com